• darkblurbg
  Bent u op zoek naar begeleiding of hulp voor uw kind?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind leer- en gedragsproblemen?
 • darkblurbg
  Heb je als jongere het gevoel vast te lopen?
 • darkblurbg
  Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind?
 • darkblurbg
  Als ouder of school hulp op of bij school nodig?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind moeite met sociale contacten?

AVG Privacyverklaring NVO

 

Kind & Jeugd in Beeld  hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

 

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen en psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

 

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 

Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen en psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.   

 

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Wanneer een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

 

Meer informatie

Bij Kind & Jeugd in Beeld  ontvangt u voorafgaand aan de eerste behandelafspraak schriftelijk uitgebreide informatie over uw privacy en uw rechten. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen naar info@kindenjeugdinbeeld.nl.

 

 

Mw. drs. D. van den Berg – Vos

Bezoekadres Tobias Asserlaan 7

Bergschenhoek

06 43 83 05 06

info@kindenjeugdinbeeld.nl

www.kindenjeudinbeeld.nl